โครงการประกวดทักษะภาษาจีนนานมี

มาตรฐาน

บริษัท นานมี จำกัด ได้จัดโครงการการประกวดทักษะภาษาจีนนานมี ครั้งที่ 4 ประจำปี 2557 เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้เยาวชนทำกิจกรรมและมีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ อันจะนำไปสู่การพัฒนาความคิด ความรู้สึก ของตนเองและพัฒนาความรู้ ความชำนาญด้านภาษาจีน โดยให้ผู้เข้าประกวดได้เลือกแสดงความรู้ความสามารถตามความสนใจและความถนัดของตนเองผ่านการท่องกลอน เล่านิทานและร้องเพลงจีน เพื่อให้สามารถนำความรู้ทางภาษามาประยุกต์ใช้ในหลายแขนง ทั้งในด้านการให้ความบันเทิงและเสริืมสร้างความรู้ใหม่ ผู้สมัครต้องประกวดในนามตัวแทนโรงเรียน เป็นทีมๆละไม่เกิน 5 คน แต่ละช่วงชั้นส่งได้ไม่เกิน 3 ทีม การประกวดแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มที่ 1 ระดับประถมศึกษาตอนต้น(ป.1-3) กลุ่มที่ 2 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย(ป.4-6) กลุ่มที่ 3 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.1-3) กลุ่มที่ 4 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา(กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี)  สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ http://www.nanmee.com หรือ เบอร์โทร 0 2648 8000 ต่อ 5400 สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2557      ดวงตา/ข่าว

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s