รับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556

มาตรฐาน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร , วิชาภาษาไทย , วิชาการจัดการบริการสังคม , วิชาไทยศึกษา , วิชาปรัชญา  หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารการตลาด  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา หลักฐานการรับสมัคร 1.ใบสมัคร ดาวน์โหลดได้ที่ http://www.huso.buu.ac.th  2.รูปถ่ายสี ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป  3.สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ  4.สำเนาปริญญาบัตรหรือใบรับรองการศึกษาขั้นปริญญาตรี และใบแสดงผลการศึกษา (TRANSCRIPT) อย่างละ 1 ฉบับ  5.ใบรับรองจากหัวหน้างานและ/หรืออาจารย์ผู้เคยสอน (ปริญญโท จำนวน 1 คน) , (ปริญญเอก จำนวน 3 คน) ภาคเรียนที่ 1 ปิดรับสมัคร วันที่ 30 เมษายน 2556 ภาคเรียนที่ 2 ปิดรับสมัคร วันที่ 16 กันยายน 2556  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.huso.buu.ac.th หรือ โทร. 0 3810 2327       ดวงตา/ข่าว

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s